Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги


"Корабно машиностроене" АД е специализирано в следните направления:

 • Проектиране, производство и ремонт на корабно оборудване.
  Това е традиционна за компанията дейност и в нея "Корабно машиностроене" АД е постигнало най-значимите резултати. Компанията е водещият български производител на сложно корабно оборудване: люкови закрития; кърмови и странични рампи, тежки вътрешни врати, палубни панели и друго оборудване за Ро-Ро кораби; оборудване за обработка на товари (товарни греди, спредери, грайфери) и др. Асортиментът на "Корабно машиностроене" АД включва също така палубни механизми, стълби, мачти и други надстройки, корабни врати и илюминатори и др.
   
 • Корабостроене, кораборемонт и конверсии
  Сравнително нова, но стратегически важна за компанията дейност. През 2007-2008 в резултат на изпълнението на инвестиционна програма за над един милион евро бе създаден собствен производствен капацитет за строителство на стоманени кораби с дължина до 95м. Бяха изпълнени няколко корабостроителни проекта, с което бе отбелязан добрият старт на тази нова дейност.
  Освен в новото строителство, "Корабно машиностроене" АД има солиден опит в изпълнение на проекти за ремонт и конверсии.
  Друг аспект на корабостроителната дейност в "Корабно машиностроене" АД е изработката и монтажът на корабни секции по проекти за ново строителство или конверсии на кораби.

 • Проектиране и строителство на плаващи стоманобетонни съоръжения
  Това е дейността, която отличава "Корабно машинострене" АД от другите корабостроители в Черноморския регион. "Корабно машиностроене" АД е произвело над 350 плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси и новите проекти на компанията срещат интереса на потенциални инвеститори.

 • Изработка на метални конструкции
  Изработката на метални конструкции - както стандартни, така и уникални - винаги е заемала важно място в производствената дейност на "Корабно машиностроене" АД. В над 50-годишната си история компанията е произвела над 80000 тона стоманени конструкции за български и чуждестранни клиенти - мостове, радио- и ТВ-кули, конструкции за цехове, инсталации за химическата и добивната промишленост, за електроцентрали и др.