Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги --- Корабостроене, кораборемонт и конверсии


Корабостроене

През 2007г. "Корабно машиностроене" АД изпълни стратегическа инвестиционна програма, която създаде собствен капацитет за строителство на стоманени кораби с дължина до 95м.

Началото на корабостроенето в "Корабно машиностроене" АД бе поставено през 2007г. с подписването на корабостроителни договори с "Параходство българско речно плаване" АД за строителството на 2000-тонни речни тласкаеми баржи по проект RBP-020 под надзора на GL.
Проектирането на баржите бе изпълнено от "Корабно машиностроене" АД и бе одобрено от Germanischer Lloyd.
Главните размери на баржите са:
- Габаритна дължина: 85.00 м
- Габаритна ширина: 11.40 м
- Височина на корпуса: 3.10 м
- Газене: доo 2.80 м
Сухотоварните баржи са предназначени за превози в конвой по р.Дунав и са оборудвани с люкови закрития, котвено-вързални механизми, сцепни лебедки, палубни фитинги, адекватно навигационно и сигнално оборудване според действащите правила.

2000-тонни речни сухотоварни баржи, на финален етап от строителството

В началото на 2008г. компанията достави също така две работни лодки за йордански оператор. Лодките са с дължина 10м, собствено задвижване и палубен кран.

Изработка на корабни секции

Друг аспект на развитие на корабостроенето в "Корабно машиностроене" АД, освен строителството на кораби, е изработката на корпусни блокове/секции - за ново строителство или за конверсии на кораби.
В периода 2009-2010г. бе изпълнена поръчка на "Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД за изработката на корпусни секции за обект стр.№ 103 – общо 14 секции с единични тегла от 23.6 до 132.8 тона (общо ~800 тона).
През 2012-2013г. "Корабно машиностроене" АД изпълни договор с МТГ Делфин, според който компанията беше главен подизпълнител в проект за кнверсия на Ро-Ро кораб във ферибот. Обемът на работа включваше изработка и монтаж на корабни блокове, кърмова рампа и врата, монтаж на релсови пътища и др.
 

Конверсии и основни ремонти

Освен като подизпълнител в проекти за конверсии и основни ремонти на кораби, "Корабно машиностроене" АД успешно изпълни редица проекти за ремонт и конверсии като главен изпълнител - за кораби за водолазни работи, рибарски кораби, специализирана баржа за драгиране и др.
Последният изпълнен проект в това направление бе за конверсия на баржа, като обемът на работа включваше изработка и доставка на около 100 тона конструкции, основно корабни секции.

Работна лодка на територията на КМ


Корабен блк за конверсия на Ро-Ро във ферибот


Рибарски кораб след основен ремонт в КМ


Баржа "DM-097" по време на конверсия в КМ