Продукти и услуги

Корабно оборудване

Проектиране, производство и ремонт на корабно оборудване

Това е традиционна за компанията дейност и в нея “Корабно машиностроене” АД е постигнало най-значимите резултати. Компанията е водещият български производител на сложно корабно оборудване:

  • люкови закрития
  • кърмови и странични рампи
  • тежки вътрешни врати
  • палубни панели
  • друго оборудване за Ро-Ро кораби
  • оборудване за обработка на товари (товарни греди, спредери, грайфери)
  • Асортиментът на “Корабно машиностроене” АД включва също така палубни механизми, стълби, мачти и други надстройки, корабни врати и илюминатори и др.
Корабостроене

Корабостроене, кораборемонт и конверсии

Сравнително нова, но стратегически важна за компанията дейност. През 2007-2008 в резултат на изпълнението на инвестиционна програма за над един милион евро бе създаден собствен производствен капацитет за строителство на стоманени кораби с дължина до 95м. Бяха изпълнени няколко корабостроителни проекта, с което бе отбелязан добрият старт на тази нова дейност. Освен в новото строителство, “Корабно машиностроене” АД има солиден опит в изпълнение на проекти за ремонт и конверсии. Друг аспект на корабостроителната дейност в “Корабно машиностроене” АД е изработката и монтажът на корабни секции по проекти за ново строителство или конверсии на кораби.
metal03-768x402 (1)
Плаващи стоманобетонни съдове

Проектиране и строителство на плаващи стоманобетонни съоръжения

Това е дейността, която отличава “Корабно машинострене” АД от другите корабостроители в Черноморския регион. “Корабно машиностроене” АД е произвело над 350 плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси и новите проекти на компанията срещат интереса на потенциални инвеститори.
Minolta DSC
Метални конструкции

Изработка на метални конструкции

Изработката на метални конструкции – както стандартни, така и уникални – винаги е заемала важно място в производствената дейност на “Корабно машиностроене” АД. В над 50-годишната си история компанията е произвела над 80000 тона стоманени конструкции за български и чуждестранни клиенти – мостове, радио- и ТВ-кули, конструкции за цехове, инсталации за химическата и добивната промишленост, за електроцентрали и др.